top of page

Personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

När du betalar in ett medlemskap hos oss önskar vi få:

Namn

Adress

Mobil

Mail

 

Som medlem i vår klubb kommer du också att få våra medlemsutskick via mail och du kan även prenumerera på våra mail utan att vara medlem. Närhelst du önskar kan du avsluta din prenumeration på nyhetsbreven.

Kinna Fotoklubbs Personuppgiftspolicy:  

Kinna Fotoklubb är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR 2018) personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Kinna Fotoklubbs verksamhet. Kinna FK har som ändamål att bedriva fotografisk verksamhet i enlighet med den som sker inom fotoklubbens verksamhetaktiviteter och antagna stadgar. KFK bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt det ska gå till.

För Kinna FK är det viktigt att medlemmarna känner sig trygga med vilken information vi hanterar och varför, därför är vi också öppna med vilka uppgifter vi registrerar, hur vi använder och eventuellt delar eller publicerar dessa uppgifter. Uppgifterna hanteras med största noggrannhet. Medlemskap i Kinna FK utgör ett avtal enligt vilken Kinna FK får lagra och hantera de personuppgifter du lämnar in. För att behandla dina uppgifter måste vi ha en rättslig grund. Den rättsliga grunden är ditt samtycke du lämnar när du ansöker om medlemskap.

Du har som medlem rätt att få ta del av dina i Kinna FK listade personuppgifter, att få dem rättade, uppdaterade men också raderade. Raderade personuppgifter innebär att medlemskapet upphör i Kinna FK. Vid utträde ur Kinna KF kan du medge att dina kontaktuppgifter sparas för eventuell kontakt, information och historisk dokumentation framåt i tiden.

Personuppgifterna sparas så länge medlemmen kvarstår i Kinna FK. Uppgifterna lagras på privat dator av berörda personer. I Marks kommuns föreningsarkiv sparar vi styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, tävlingsresultat, medlemslistor, utställningsbilder, tidningsurklipp och projekt Kinna FK genomfört för historisk dokumentation. I dessa dokument mm. förekommer således personuppgifter. Sitter du med i styrelsen kommer dina personuppgifter att registreras.

Syftet med föreningens behandling av personuppgifter:

För att Kinna Fotoklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Kinna FK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktivitet (ex. aktivitetsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.)

Kinna FK hanterar även personuppgifter i samband med kontakter med studieförbund samt kontakter med distriktsföreningen Västra Sveriges Fotoklubbar samt Riksförbundet Svensk Fotografi. Personuppgifter behandlas vid fototävlingsverksamhet och resultatrapportering. Likaså vid utbildningsverksamhet, utställningar.

Kinna FK behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Marks Kommun, studieförbund och kulturinstitutioner och stiftelser.

Kinna FK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens aktivitetsverksamhet
• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildning och kursverksamhet arrangerade av Kinna FK eller i samverkan med extern aktör   som studieförbund.
• Kontakt och information till/från medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier.

 

Vi behandlar personers för och efternamn, telefonnummer, adresser och mailadresser. I undantagsfall behöver vi använda personnummer; exempelvis vid rapportering för aktivitetsstöd från studieförbund.

Kontakt:

Kinna FK:s styrelse är ansvarig och kontaktas via mail info@kinnafotoklubb.se eller genom att kontakta ordförande via telefon. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.kinnafotoklubb.se.

Bli medlem i Kinna Fotoklubb!

bottom of page